ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 

01. Д. Коломбос, МЕЖДУНАРОДНОЕ МОРСКОЕ ПРАВО, Москва, 1975.

02. James Dugan, THE GREAT IRON SHIP, Reader's Digest, Volume 107, N644, page 194, December, 1975.

03. Ю.П. Зайцев, ЭТО УДИВИТЕЛЬНОЕ МОРЕ, Адеса, 1975.

04. Jonatan Gordon, SRI LANKA WELCOMES FIRST WHALE WATCHERS, WWF-Nes, N28, page 03, 1984.

05. Т. Бербатев, СТОПАНСКА ВАРАНА, Варна, 1942.

06. Списание "ИНДУСТРИАЛЕН ПРЕГЛЕД", Бр. 06, стр. 175, София, 1942.

07. А.И. Альхименко, ОХРАНА ПРИРОДЫ ПРИ ОСВОЕНИИ РЕСУРСОВ МИРОВОГО ОКЕАНА, Ленинград, 1982.

08. BATTLE OF THE DANUBE, WWF-News, N29, page 01, 1984.

09. Б.Аврамов, ЧАСТНО ПРОУЧВАНЕ ВЪРХУ LLOYD's SHIPPING INDEX, February 24 ti August 11, 1978.

10. Б. Аврамов, СТРАННАТА ГИБЕЛ НА МАРИЯ БЪКОЛИЦАС, в-к "Маяк", Бр. 01, Варна, 1984.

11. LLOYD's LIST, January 10, page 01, 1979.

12. THE HEALTCH OF THE OCEANS, UNEP-RS Reports and Studies N16, UNEP, 1982.

13. D.J. Cusine, J.P. Grant, THE IMPACT OF MARINE POLLUTION, London, 1980.

14. INTERNATIONAL CONVENTION FOR PREVENTION OF POLLUTION OF THE SEA BY OIL - 1954, including the AMENDMENTS adorted in 1962 and 1969, IMCO, London, 1978.

15. NATUROPA Magazine, N39, 1978.

16. Вестник "ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК", Бр. 71, 03.09.1976.

17. Вестник "ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК", Бр. 72, 10.09.1976.

18. Вестник "ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК", Бр. 61, 05.08.1983.

19. E. Covan, OIL AND WATER, London, 1969.

20. ENCICLOPEDIA BRITANICA, Book 05, Page 983, London, 1979.

21. INFORMATION SHEETS, Warren Spring Laboratory, London, 1975.

22. SIRENA Magazine, UNEP/PRS, January, 1983.

23. T. Rambo, CONCEPTUAL APPROACHES TO HUMAN ECOLOGY, a report, Honolulu, 1983.

24. B. Avramov, THE MARINE REGIONALISM IN A SEMIENCLOSED SEA AND AN ATTEMPT FOR ANALIZE, a conference report, Aberdeen, Chania, 1984.

25. SIRENA Magazine, UNEP/PRS, May, 1983.

26. Списание "РЕФЕРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ", "ОХРАНА ПРИРОДЫ", 1979, Москва.

27. SOUNDINGS, Volume 08, N03, November 1983, page 14, Washington.

28. WWF-News, N25, 1983, Page 06.

29. WW-Fund, CONSERVATION PROGRAMME, 1977-78.

30. FCNL, WASHINGTON NEWSLWTTER, N431, December 1980, Page 01.

31. CONVENTION ON TERRITORIAL SEA AND CONTIGUOUS ZONE, 1958, UNO.

32. CONVENTION ON THE HIGH SEAS, 1958, UNO.

33. THE INTERNATIONAL WHO's WHO, 1977/78, London.

34. SOUNDINGS, Volume 07, N03, 1982, Washington.

35. SOUNDINGS, Volume 07, N02, 1982, Washington.

36. A text sheet from EEZ LEGISLATION, March 10, 1983, Washington.

37. AMBIO, Volume XII, A WORLD CHARTER FOR NATURE, P. Jackson, 1983.

38. Конституция на НР България, София, 1976, "Народна просвета".

39. ОПАЗВАНЕ И ВЪЗПРОИЗВОДСТВО НА ПРИРОДНАТА СРЕДА, София, НИ, 1981.

40. Ж. Живков, ПРИРОДА И ОБЩЕСТВО, София, 1983.

41. Б. Христов и др., ПРАВНИ АСПЕКТИ И СПОСОБИ ЗА ЗАЩИТА НА МОРЕТО ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ, Варна, 1975.

42. Н. Мицова и др., ТЕРИТОРИАЛЕН КОМПЛЕКС "ЧЕРНО МОРЕ", Варна, 1984.

43. В. Зайка, ЧЕРНОЕ МОРЕ, Симферополь, 1983

44. А.И. Соколов, КРАТКИЙ МОРСКОЙ СЛОВАР-СПРАВОЧНИК, Москва, 1984.

45. А.И. Альхименко, ОХРАНА ПРИРОДЫ ПРИ ОСВОЕНИИ РЕСУРСОВ МИРОВОГО ОКЕАНА, Ленинград, 1982.

46. Ч. Дрейк и др., ОКЕАН, Москва, 1982.

47. Б. Аврамов, ПРОБЛЕМЪТ ЗА ОБЕЩЕТЯВАНЕ НА БРЕГОВАТА СТРАНА ПРИ ЗАМЪРСЯВАНЕ ОТ НЕФТЕН РАЗЛИВ, в Проблеми на морското право, кн. 08/1983 - София.

48. Г. Каймашников и др., ЭТОТ ЗАГАДАЧНЫЙ ШЕЛЬФ, Одесса, 1981.

49. Г. Богданов, ОБИЧАИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЧЕРНОМОРСКИ ПРИСТАНИЩА, в Проблеми на морското право, кн. 1/15/1986 - София.

50. В. Гаврилов, КЛАДОВАЯ ОКЕАНА, Москва, 1983.

51. С. Нунупаров, ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ МОРЯ НЕФТЬЮ, Москва, 1971.

52. Томилин, В МИРЕ КИТОВ И ДЕЛЬФИНОВ, Москва, 1980.

53. Д. Узунов, КОРАБОПЛАВАНЕТО И КОНФЕРЕНЦИЯТА НА ООН ПО МОРСКО ПРАВО, в Проблеми на морското право, 2/10/1984 - София.

54. Б. Аврамов, ПРОБЛЕМЪТ ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ-ПОТОПВАНЕ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В МОРЕТО, в Проблеми на морското право, 7/1983 - София.

55. Б. Аврамов, ПРОБЛЕМЪТ ЗА ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ НА БРЕГОВАТА СТРАНА ПРИ ЗАМЪРСЯВАНЕ ОТ НЕФТЕН РАЗЛИВ, в Проблеми на морското право, 8/1983 - София.

56. Х. Маринов и др., ПРОБЛЕМИ НА СЪВРЕМЕННАТА ЕКОЛОГИЯ, Свищов, 1983.

57. Б. Аврамов, ВЪРХУ НЯКОИ ПРОБЛЕМИ НА ЕКОЛОГИЯТА НА ТЕРИТОРИАЛНИЯ КОМПЛЕКС "ЧЕРНО МОРЕ" - БЪЛГАРСКО КРАЙ-БРЕЖИЕ", Свиеко-84, Свищов, 1984.

58. С. Божанов, ИЗИСКВАНИЯ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ МЕЖДУНА-РОДНОПРАВНИТЕ НОРМИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА МОРЕТО ОТ ЗА-МЪРСЯВАНЕ С НЕФТ ОТ КОРАБИ, в Проблеми на морското право, 1/9/1984 - София.

59. Л. Мелнишки, ЧЕРНО МОРЕ И НАШЕТО ЧЕРНОМОРИЕ, София, 1957.

60. Г. Горшков и др., МЕЖДУНАРОДНОЕ МОРСКОЕ ПРАВО, Москва, 1985.

61. The New Yorker, Mar. 18. 1977, Calvin Tomkins, ONWARD AND UPWARD WITH THE ARTS, a report about CHRISTO.

62. Б. Аврамов, ЗАПИСКИ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ РЕНАТО ГТУЗО - ръкописен фонд, София, 1976.

63. Jean-Claude Christo & CHRISTO, a LETTER, 20.12.1983, Remarks about the Christo's works.

64. Ф. Бойцов и др., МОРСКОЕ ПРАВО, Москва, 1985.

65. В Волошин, ОХРАНА МОРСКОЙ СРЕДЫ, Ленинград, 1987.

66. Г. Тункин, МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО, Москва, 1982.

67. Г. Кузнецов и В. Москвин

68. ООН-Третья конференция по морскому праву, КОНВЕНЦИЯ ООН ПО МОРСКОМУ ПРАВУ, Distribution General, A/ Conf. 62/122, 07.10.1982, Russian Original, 82-26 997.

69. WORLD CHRONICLE - 1985.

70. КОДЕКС НА ТЪРГОВСКОТО МОРЕПЛАВАНЕ, София.

71. Вестник "ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК", Бр. 55, 17.07.1989.

72. Р. Риклефс, ОСНОВЫ ОБЩЕЙ ЭКОЛОГИИ, Москва, 1979.

73. Г. Горшков и др., ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАТРЯЗНЕНИЯ МОРСКОЙ СРЕДЫ, Москва, 1979.

74. Г. Йотова, Л. Кискинова, СПРАВОЧНИК ПО ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, (1944-1981), София, 1982.

75. С-к, МЕЖДУНАРОДНОЕ МОРСКОЕ ПРАВО, Москва, 1985.

76. С-к, ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ МОРСКОЙ СРЕДЫ, Москва, 1979.

77. И.И. Яковлев, МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОРГАН ПО МОРСКОМУ ДНУ, Москва, 1986.

78. Н.Ф. Реймерс, АЗБУКА ПРИРОДЫ, Москва 1989.

79. Я.К. Сираков, МОРСКО ПРАВО, Варна, 1942.

80. Л. Мелнишки, ЧЕРНО МОРЕ, София, 1957.

81. Джером Уйлямс, ОСНОВЫ КОНТРОЛЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ, Ленинград, 1984.

82. А.И. Альхименко, ОХРАНА ПРИРОДЫ ПРИ ОСВОЕНИИ ПРИОДНЫХ РЕСУРСОВ МИРОВОГО ОКЕАНА, Ленинград, 1982.

83. В.Б. Кузнецов, А.Г. Москвин, МИРОВОЙ ОКЕАН И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИИ, Москва, 1978.

84. В. Бжежинский, ПРАВОВАЯ ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Москва, 1979.

85. В.А. Лобанов, СПРАВОЧНИК ПО ТЕХНИКЕ ОСВОЕНИЯ ШЕЛФА, Ленинград, 1983.

85. Н. Мазманиди, ЭКОЛОГИЯ РЫБ ЧЕРНОГО МОРЯ И НЕФТЬ, Батуми, 1997.

86. С-к, Втора Научна Конференция, РАЦИОНАЛНО УСВОЯВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ И ВАРНЕНСКИЯ РЕГИОН, Варна, 1991.

87. Т. Киров и колектив, НАРЪЧНИК НА ПРИРОДОЗАЩИТНИКА, София, 1977.

88. С-к, ВРЕМЕННО НАСТАВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ НА МОРЕТО ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ С НЕФТ, Варна, 1972.

89. Ч. Дрейк и др., ОКЕАН САМ ПО СЕБЕ И ДЛЯ НАС, Москва, 1982.

90. Bogomil Kostoff Avramov, MARINE REGIONALISM IN ONE, SEMIEN-CLOSED SEA ASSESSMENT AND COMPARISION, in Perspectives of Sustainable Living in Europe, Japan and North America, Vesmir, 1995.

91. Bogomil Kostoff avramov, MARINE REGIONALISM IN ONE, SEMIEN-CLOSED SEA - ASSESSMENT AND COMPARISION, in SECOND INTERNATIONAL SIMPOSIUM AND EXIBITION ON ENVIRONMENTAL CONTAMINATION IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE, Budapest - 1994.

92. Seminar Papers, PERSPECTIVY TRVALE UDRZITELNEHO ZPUSOBU ZIVOTA, Olomouc - 1997.

93. J.C. Co Ltd, RISK ASSESSMENT FOR HAZARDOUS INSTALATIONS, Oxford - 1986.

94. FAO etc, REPORTS AND STUDIES N16, SCIENTIFIC CRITERIA FOR THE SELECTION OF WASTE DISPOSAL SITES ATE SEA, IMCO-London-1982.

95. Bogomil Kostoff Avramov,THE SYSTEM APPROUCH IN THE CASES OF SANCTIONING OF SHIPS NEAR THE BULGARIAN CONVENTIONAL ZONES, in IMAEM's IVth International Congress Report, Volume 5, Varna-1987.

96. D4:1991, WATER AWARENESS IN SOCIETAL PLANNING AND DECISION-MAKING, Swedish Counsil for Building Research-1988.

97. ITOPF, OIL SPILL DATABASE, London-1997.

98. Christer Agren & Per Elvingson, STIL WITH US, Stockholm-1997.

99. ITOPF, TECHNICAL INFORMATION PAPERS, London 1977-1987.

100. Bengt Nihlgard & Ingela Palsson, FOREST LIMING IN SMALL CATCHMENT AREAS, Lund-1987.

101. ENVIRONMENTAL REQUIREMENTS OF THE WORLD BANK, Washington-1982.

102. EOS HUMANITY IS ON THE WRONG PATH, Mosscow-1990.

103. R.W. Howart & R. Marino, OIL AND WATER - A BAD MIX, 1989.

104. ITOPF REWIEWS, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997.

105. CONCAVE, PERFORMANCE OF CROSSCOUNTRY OIL PIPELINES IN WESTERN EUROPE, Report N 4/95, Brussels-1995.

106. ODECO - OCEAN LIBERATOR SAFETY HANDBOOK, 06.05.1993 - The Open Sea.

107. IOC, Workshop Report N 86, INTERNATIONAL WORKSHOP ON THE BLACK SEA, Varna, Bulgaria-1991.

108. UNEP, EARTH AUDIT, The Word Environment 1972-1992, Rio de Janexro - 1992.

109. UNEP/GEMP Environmental Library N6, FRESWATER POLLUTION, 1991-Nairobi.

110. Clyde Herzman, BULGARIA: THE PUBLIC HEALTH OF ENVIRON-MENTAL POLLUTION, The University of British Columbia-1991.

111. UNEP, The GLOBAL 500, 1987-1992, UNEP-1992.

112. U.M. Edington, M.A. Edington, ECOLOGY, RECREATION AND TOURISM, Cambridge-1986.

113. Black Sea Environmental Programme, 1996th ANNUAL REPORT, Istanbul-1996.

114. IUCN Environmental Policy & Law Paper N20, ISLAMIC PRINCIPLES FOR THE CONSERVATION OF THE NATURAL ENVIRONMENT, Abu Daby 1983.

115. D. Stoilov & Co., PROTECTED NATURAL SITES IN THE PEOPLES REPUBLIC OF BULGARIA, Sofia-1981.

116. STRATEGIC ACTION PLAN FOR THE REHABILITATION AND PROTECTION OF THE BLACK SEA, Istanbul - 1996.

117. Regional Seas, STATUS OF REGIONAL AGREEMENTS NEGOTIATED IN THE FRAMEWORK OF THE REGIONAL SEAS PROGRAMME, Rev. 2, Nairobi-1990.

118. EEA, EEA ANNUAL REPORT 1995 Copenhagen-1996.

119. IOC BLACK SEA RESEARCH COUNTRY PROFILES (Level II), Paris-1993.

120. EEA, EUROPEAN RIVERS AND LAKES, Copenhagen-1990.

121. John W. Wright, THE UNIVERSAL ALMANAC, Kansass City-1992.

122. Э.П. Манн-Боргезер, ДРАМА ОКЕАНЕ, Ленинград, 1982.

123. ВОЗ, ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И ОХРАНА ЗДОРОВЯ. ЕВРОПЕЙСКАЯ ХАРТИЯ И КОМЕНТАРИИ, Франкфурт, 1989.

124. НСИ, СТАТИСТИЧЕСКИ СПРАВОЧНИК РЕГИОН ВАРНА - 95, София, 1996.

125. EEA, EUROPE'S ENVIRONMENT, The Dobris Assessment, Copenhagen-1995.

126. EEA, EUROPE'S ENVIRONMENT, STATISTICAL COMPEDIUM, Copenhagen-1995.

127. B.K. Avramov, THE PROTECTION OF THE NATURE ENVIRONMENT IN CONTEMPORARY BULFARIA, in "Worldletter EIA", Vol. 01, N 04, 1984, Norman, Oklahoma.

128. GOALS, MEANS AND METHODS IN THE MARINE ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT, Workinggroup 07, State University of Utrecht, Netherland, MEIA-Annual Conference, June 27-18, 1985.

129. B.K. Avramov, COMPARATIVE TECHNOLOGICAL ASSESSMENT PRIOR TO CHANG,E prepared to the Olomouc Sustanaible Living Conference, 1997, Czech Republic.

130. Б.К. Аврамов, Международна Конвенция по Морско Право, "Корабостроене и Корабоплаване", N 10/1982, Варна.

 

  НАЧАЛО