Приложение № 4

ЧЕРНОМОРСКА ПРОГРАМА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА - 1996 г.

 

Черноморската Програма за Околна Среда, съществува благодарение съвместните усилия на:

Програмата за развитие при ООН - UNDP

Програмата за Околна Среда при ООН - UNEP

Световната Банка - WB

Програмата Фар - PHARE

Програмата Такис - ТACIS

Тук привеждаме данни от нейния отчет за действие през 1996.

 

01. Аварийна Отговорност:

Всички национални власти през 1996, са инкорпорирани в съвместяване на своите Национални Аварийни Планове, в рамките на Единен Авариен План. базиран върху изискванията на Международната Морска Органи-зация (IMO). Както и, върху изискванията на Международната Конвен-ция за Подготовки за борба с Нефтени Замърсявания, Отговорност и Кооперации и, т.н. Конвенция от Букурещ. Той следва от подготвените през 1995 Аварийна Отговорност и Аварийно Планиране в Черноморския Регион: Текущ Статус и Стратегии за Приложение".

 

НЕФТЕНО ЗАМЪРСЯВАНЕ В ЧЕРНО МОРЕ (т/год.)

Източник/Държава BG GRU RU RS TK UKR Total

Домашни 5649 - 3144 - 7 21215 30015

Индустриални 3 78 4052 52 753 10441 15379

От сушата - - - 4200 - 5169 9369

Реки 1000 - - 165 - 1473 9369

Общо 6652 78 7169 4417 760 38298 57401

От бреговите държави 57401

От аварийни разливи 136

От река Дунав 53300

Общо за Черно Море 110837

 

През 1996 една среща на експерти в Истанбул, Турция констатира:

- отсъствие на аварийни планове на причерноморските страни които изцяло да съответстват на изискванията на IMO-Лондон,

- отсъствие на единен авариен план за Черно Море,

- отсъствие на координирана регионална и национална класификация и рискова оценка на подходите за борба с нефта,

- отсъствие на съответни национални капацитетни възможности за борба с нефта,

- неадекватни контролни и комуникационни възможности,

- отсъствие на данни и оценки на потоците транспортиран нефт и опасни субстанции в акваторията на Черно Море,

- неадекватно национално законодателство за борба с аварийни замърся-вания и, др.

Основно работите се финансират от ШЕЛ ООД, Турция.

 

02. Мониторинг върху замърсяването

Основно дейността протича, чрез семинари и конференции на различно научно и организационно равнище, основно спонсорирани от ШЕЛ ООД, Турция.

Установено е, че:

- 58% от общото замърсяване с азотни съединения и 66% от замърся-ванията с фосфорни съединения идва от река Дунав,

- В региона на Черно Море населява население от около 10 385 000 ду-ши, които годишно изхвърлят в морето 517 175 000 куб. метра отпадни води,

- Между 5 и 44% от взетите проби не отговарят на санитарните изисквания за чистота на морската вода,

- Над 111 000 тона нефт годишно попадат в Черно Море, като 48% от тях се транспортират по река Дунав,

- Остатъците от нефт във водата и седимента е сравнимо с онова в Сре-диземно Море, което съвсем не е обнадеждаващо,

- Река Дунав носи и пестициди, специално Линдан,

- Около индустриализирани точки на крайбрежието се наблюдава повиша-ване на фона на замърсяване с тежки метали, но това не е глобален проб-лем за Черно Море,

- Съдържанието на някои нуклеиди във водата на Черно Море, е малко по-високо от онова в Средиземно Море,

- Много от плажовете са замърсени с твърди остатъци от големите град-ски популации.

 

03. Биоразнообразие на Черно Море

- Налице са нови международни конвенции, които Република България все още не е подкрепила,

- Разработен е специален Стратегически План за Трансграничен Диаг-ностичен Анализ,

- Очаква се въвеждане на стриктни мерки за опазване на дънната биота и, други.

 

04. Интегрирано Управление на Крайбрежните Зони

- Създадени са специални работни групи, за чията дейност масовият консуматор не знае почти нищо,

- Ще се реконструират водоснабдителните и пречиствателни мощности, което означава че настоящите са в плачевно състояние,

- Ще се създат зони за резервати,

- Ще се уеднаквят законодателните системи и правилници,

- Ще се разработи стратегия за поносим туризъм, който не уврежда Околната Среда,

- Ще се развие аквакултурата и др...

(Но, това "ЩЕ" народът слуша вече повече от 50 години време.)

Предвижда се специализирано изследване на зоната "ВАРНА-АСПА-РУХОВО-ГАЛАТА", като зона за туризъм, отдих и живеене.

По програмите ТАКИС и ФАР, е проведено 12 месечно обучение на местните власти, придружено с Оценка на Намесата на Човека в Околната Среда.

 

05. Риболов

В периода 1985-1995 намаляването на улова на риба в акваторията на Черно Море е драстично. Размерите и мощността на корабите нараства, но това не подобрява улова, който е на най-ниско ниво от 1993 година.

Годишния добив е между 5000-6000 тона. В Констанца ще бъде създаден Център за Риболовна Дейност. Япония подпомага Турция за развитие на аквакултура на индустриална основа.

 

06. Събиране на данни от географски характер

Под егидата на различни прогами при ООН, и с техни средства, е издаден СЕДЕМТОМНИК ИЗЧЕРПВАЩ ПРОБЛЕМИТЕ НА ЧЕРНО МОРЕ ОТ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕН ПОРЯДЪК:

- География,

- Геология,

- Метеорология,

- Физикална Океанология,

- Химична Океанология и Замърсявания,

- Биология,

- Риболовство.

 

07. Икономика и инвестиции

След идентифициране на т.н. "Горещи Точки", подготвено е инвестицион-но портфолио, което предвижда (1996) за:

- за България 451 000 ЩД

- за Русия 416 000 ЩД

- за Турция 200 000 ЩД

- за Украйна 454 000 ЩД

- за Грузия 300 000 ЩД

- за Румъния ......................

- за Общ Оценъчен Анализ 131 000 ЩД

В региона на Черно Море , са регистрирани 50 горещи Точки.

 

Финансирани са 6 изследователски теми:

- Туризъм и Околна Среда,

- Черноморско риболовство,

- Крайбрежни блата на Черно Море и Азовско Море,

- Бреговата Ерозия,

- Икономическите Промени и Черноморската Околна Среда,

- Екологичното здраве в Черноморските брегови зони.

 

08. Неправителствени организации

За неправителствените организации свързани с проблемите на Черно Море се създават съответни възможности:

- Международен Ден на Черно Море (1996),

- Създаване на Информационни и Образователни Центрове за Ресурси,

- Програма за малки парични помощи.

Подчертава се, че през 1996, Форумът в България се провежда при липса на публично участие.

 

09. Информация комуникация

Черноморската информационна система вече съществува на ИНТЕРНЕТ.

- Издадени са ред справочници,

- Черноморската Информационна система (1996) включва 5966 рубрики, 393 организации, 784 учени, 149 проекта, 4254 библиографски справки, и позовавани 119 мрежи данни, 267 доклада за круизи от 1985 насам.

- Вече излиза от печат вестник "Да спасим Черно Море".

 

10. Политика

Основно международната политика за реновация на Черно Море следва 20 основни точки на специален стратегически план:

- възприемане на нова институционална мрежа,

- подкрепа на местните власти,

- приложение на специална фискална реформа начиная от 1999,

- намаляване на "Горещите Точки" до 2006 година,

- въвеждане на специални планове за третиране на отпадните води,

- възприемане на мерки за контролиране замърсяването от кораби,

- въвеждане на пакети от мерки за измерване на замърсяванията и тяхното трансгранично преместване,

- публикация на петгодишни доклади за "Състоянието на Черно Море", - въвеждане на международен контрол върху режима на риболов,

- преработка на Протокола за Черноморската Биоразновидност,

- инвестиции в консервационните ареали,

- въвеждане на постоянна Оценка на Околната Среда, на Намесата в Околната Среда,

- развитие на регионална стратегия за Интегрирано Крайбрежно Управление до 1999,

- икономическо развитие в зоните на туризъм и аквакултури,

- повишено внимание към гражданското участие,

- гарантиране на правата за достъп до информация на широката публика,

- въвеждане на национални стратегически планове за опазване на Черно Море,

- петгодишни срещи на донорите за ревизия на инвестициите,

- завършване на изследване за създаване на Черноморски Екологически Фонд,

- редовно периодично ревизиране на приложенията и, развитието им.

 

ЗА СЪЖАЛЕНИЕ, всичко това все още не може да се види иначе, освен на книга. Такава е съдбата на Черно Море. Да опазва тайни. В дебели и луксозни книги.

 

  СЛЕДВА                     НАЧАЛО