ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ВРЕМЕ Е, да приключим с набързо разказаните тук истории. Не така популярни, че да досадят някому.

Проблемите за Опазване на Морската Околна Среда и Българското Причерноморие, не са крещящи единствено и именно поради наличие на добре наситен административен апарат от всякакъв порядък. Чиято задача както се види е, да прикрива грешки, болки и умиралки. В интерес на ежедневно потребление, на какво да е.

Струва ми се, време е обществеността да разбере, че без достъп до информационните възможности на медиите, без докрай съвестно, бих добавил запалянковско отношение на медиите към проблемите, екологични или не, без особен вид самоотверженост и апостолизъм, никакви проблеми няма да бъде възможно да се разрешат успешно. Защото палиативният подход не е онова, което Природата би постановила. Никъде в природният апарат компро-мисът не установява природосъобразен еквилибриум.

 

ВРЕМЕ Е, отговорните администратори да престанат да се занимават със всичко онова, което не им влиза в задължение, а да пренебрегват всичко онова, за което са предназначени. Навярно, проблем на бъдещо законодателство. Но, какво е зако-нодателство без обучение? И, какво е обучение без възпитание?

 

ВРЕМЕ Е, подкрепата и общественото съзнание, инкорпори-рането в името на Майката Природа, да стане цел, средство и метод.

Време е . . .

Време е . . .

Време е . . .

Освен, ако вече не е съвсем късно . . .

01.01.1998.

  СЛЕДВА                     НАЧАЛО