ПОРАЖЕНИЯТА

КАКТО СЕ ВИДИ, Университета на Британска Колумбия, няма твърде много научни проблеми на територията на Канада. В началото на деветдесетях години, той успява да учреди спе- циален Център за Здравни Услуги и Социални Изследвания. Който, за година време публикува един слабо известен доклад посветен, на здравословното състояние на страните от Източна Европа. В него е отделено доста место и, на България. С която се занимава някой си д-р Клийд Хертцман.

 

ЧЕРНО НА БЯЛО, докладът прави разрез на здравословното състояние на Българската Нация. Разглеждайки официални статистически данни и специални изследвания, от периода 1959 - 1990. Той установява:

- средна възраст за мъжете 68.1 години в страната,

- средна възраст за жените 74.8 години,

- консумацията на храни е намаляла два пъти за периода 1906 - 1985,

- консумацията на месо се е увеличила четири пъти,

- консумацията на мляко - 8 пъти,

- консумацията на плодове - 9 пъти,

- по детска смъртност в световен мащаб България е на седемнадесето место, като на първо е Япония с най-ниска,

- смъртността при децата от респираторни заболява- ния е 25.5%,

- през 1988 България заема първо место в Европа по консумация на тютюн и алкохол на глава от населението,

- годишното натоварване на населението със серен двуокис, е най-висок спрямо Чехия, Унгария, Полша и Канада,

- първоначалния фон нитрати в питейната вода за същия период от време е нараснал от 30 мг/л. до над 100 мг/л,

- опазването на храните от екологическо замърсяване е повече проблем на хаоса, отколкото на реда,

Многобройни таблици и карти, илюстрират този труд популярен за твърде тясна специализирана медия, обнародван кой знае

защо така надалеч от България. Дали не става дума за глобален екологически баланс, който една страна като нашата не би могла да си позволи за собствени нужди?

Много повече вероятно е, този доклад да е предназначен за специалните имиграционни служби.

Докладът посочва, че области с най-висок рейтинг на заболява-ния от рак на стомаха, са ареалите около Велико Търново, Габро-во, Пловдив, Смолян, Благоевград и Силистра, където те надхвър-лят 20 на 10 000, при устойчиви трендове на белодробни заболява-ния за същите места, които не се променят.

Като особена връзка между респираторните заболявания и замърсяването на атмосферата се сочат наличието на Серен Двуокис, Промишлен Прах, Сероводород, Азотен Окис, и др. подобни. При това, Перник е на първо место в страната, Варна на седмо, а Бургас на девето и последно.

В региона Пловдив - Асеновград и Пазарджик - Кремиковци, е регистрирано особено дълбоко замърсяване на почвата с теж-ки метали, като олово, арсеник, кадмий, живак. Най-високо съдър-жание на олово в кръвта на подрастващите до 14 годишна възраст се наблюдава в Елисейна, Кърджали, Куклен и, Крумово.

Равнището на излъчване на Подземен Радон; до неотдавна считан за безобиден газ поради неговите латентни прояви, а днес обявен за враг №2 в САЩ; е особено интензивно в Смолян, Елеш-ница, Сливен, Белица и Бухово, като заразява неконтролируемо не само реките, но и подпочвените води.

 

В КРАЙНА СМЕТКА, изследването установява:

- здравни проблеми поради екологически конфликти съще-ствуват единствено в т.н. Горещи Точки на България,

- масовият консуматорвторична се облъчва чрез храни-телната верига, която нито той нито съответните инс-танции не са в състояние да контролират ефикасно и ус-пешно,

- качествата на питейната вода варират прекалено често,

- рутинните данни събирани от различни институти и институ-ции, все още не резултират в динамична оценка на екологическите опасности,

- отсъства обща здравно-екологическа национална про-грама за здравна оценка,

- съществува необходимост от програма за техническа

помощ за подпомагане на епидемиологията на околната среда,

- отсъства гражданско-правна мрежа и политическа мре- жа, която да доведе до ефективни и качествени превантивни мерки,

- приоритетните изследвания следва да бъдат насочени върху респираторните заболявания при децата и съдържанието на олово в тяхната кръв,

- отсъства стройна централизирана система за набор данни от безусловно всички лекарски визити, изследвания и лечение.

Това изследване, едва ли е случайно. Официално, то почива върху трудовете на Базмаджиева - Танчева, Никифоров, Садов-ски, Запрянов и, други. Но, също така и най-вече, върху данни на МНЗ на България, на СЗО и ООН. Към официално представените от националната статистика данни, авторът не е критичен, като ги приема безусловно. Но, ние добре познаваме тяхната стойност.

 

В НЕДАЛЕЧНО БЪДЕЩЕ, когато всевъзможни трикове в поли-тическата и икономическата сфера доведат до пълно рухване на Здравните Предпазни Мрежи; а такива все още съществуват; когато здравето на българина бъде поставено на карта, така както се случи със всичко онова в социалната сфера което той внезапно загуби, без да бъде съвършенно но все пак бе налице; докладът на д-р Клийд Херцман ще бъде от още по-съществен интерес. И особено методиките, върху които този доклад се изгражда и почива. Най-вече, методиките за верифициране на вярата в Човека.

 

МОЖЕ БИ ВИСОКОУВАЖАЕМИЯТ ЧИТАТЕЛ би възкликнал, че това са "стари данни", че те не отговарят на времето на обнародване на тази тревожна книга. Специалният Доклад на Шведския Секретариат на Неправителствените Организации занимаващи се с Киселинен Дъжд от началото на 1997 обаче говори следното:

НАЦИОНАЛНИТЕ ЕМИСИИ СЯРА ГОДИШНО (т.)

Държава 1980 1994

Австрия 198 000 37 000

Белгия 414 000 147 000

България 1 025 000 742 000

Англия 2 452 000 1 359 000

ЕМИСИИ АЗОТНИ И АМОНИЕВИ ОКИСИ (т.)

Държава Азотни окиси Амониеви окиси

1980 1994 1980 1994

Албания 9 000 9 000 25 000 25 000

Белгия 125 000 107 000 217 000 217 000

България 127 000 107 000 61 000 66 000

Англия 706 000 675 000 264 000 264 000

 

СТО НАЙ-ГОЛЕМИ ИЗЛЪЧВАТЕЛИ НА СЯРА В ЕВРОПА към 1997

N Име на завода Тип Място Емисия хил.т./год.

01. Марица Изток Елцентрала България 350 000

53. Кремиковци Металолеярна България 53 000

68. Бобовдол Елцентрала България 43 000

83. Варна Елцентрала България 38 000

100. Горф Марч Елцентрала Англия 31 000

 

НЕ МИСЛЯ, че за всичко това биха могли да се винят админи-стративните органи. Тяхните служители. Виновна е, зле структури-раната социалистическа държава. Замислена от нейните изо-бретатели, като експеримент с множество обратни връзки, но експеримент узурпиран от безсмислието на Безотговорната Неограничена Еднолична Власт.

Обожествяваща единствено Невежеството.

Всъщност, виновни сме всички ние, малки или големи интелек-туалци, а всъщност дипломирани полуинтелигенти. Все още търпя-щи всякакви политически безобразия, които водят до трайни генни увреждания на една от най-съхранените нации не само в Европа, но и в света.

Има случаи, когато Майката Природа сама за себе си, трудно би могла да направи нещо...

Но, не е ли време, Човекът да свърши нещо добро сам за себе си!

1992-97.

  СЛЕДВА                     НАЧАЛО