ЧИСТО И ПРОСТО

В НАЧАЛОТО на петдесетях години град Варна а подир това и град Каварна, станаха център на устойчиви геоложки проучвания. В прясно национализирания безистен на семейство Цезар, който се намираше на мястото на сегашния ресторант Рощок, бе създадена малка механична работилница. В помещенията на закритото турско консулство, бе настанена Геологопроучвател-ната Бригада. За съветските специалисти, съвсем не така много, бяха предоставени едни от най-хубавите одържавени апар-таменти в града. И, бараки по сондите. Единствената налична сон-дажна апаратура бе, от началото на четиридесетте години. Тип Трауцел. Сондирала в двора на фабрика Христо Ботев, и по долината на река Камчия, и открила нефт още в средата на четиридесетях години. Изчезнал в Берлин заедно с немските специалисти, под бомбите на летящите крепости. Тази удачна кон-струкция продължи да се труди далеч след шестдесетях години, без да се мъчи да съперничи на модерните роторни сондажни апаратури, внесени от Съветска Русия.

 

В РЕЗУЛТАТ, бе създадена цяла школа от работници, техници и инженери; а това така трудно се постига; бе установено промиш-лено количество нефт в Региона Шабла - Каварна, както и мощен водоносен хоризонт на дълбоки подпочвени води; някъде горещи - другаде студени; чиято перспектива можеха да оценят единствено далеч напред гледащи специалисти. Такива спе-циалисти имаше. Те бяха подбрани между младите инженери и техници, и бяха подготвени в СССР. Много от тях, станаха светила на съвременната Българска Геологическа Наука.

 

ЕКСПЛОАТАЦИЯТА на нефтоносните хоризонти на България, приключи изненадващо прибързано. Не е известно дали поради полуграмотност, или поради дипломатически натиск от съседи, за което се заговори всред народа. А, когато Народът говори, Богове и Царе мълчат. Днес, суров нефт се внася винаги от зад граница. Трябва да е много повече изгодно. За търговците.

 

ИЗВАДЕНИТЕ НА ПОВЪРХНОСТТА дълбочинни минерални води(1952), бяха оставени да изтичат в морето. Такава е тяхната тъжна орисия и понастоящем (1998). Един реален природен ресурс, отива на вятъра. Дълги години никой не си помръдна пръста да използва техните целебни качества или, поне тяхната топлинна енергия. Така например, дълбокия роторен сондаж под Чиракмана в Каварна, открит през 1952/53, започна да опол-зотворява води едва към 1994-95. Когато, бе построен завод за бутилиране, на тази научно доказана чиста питейна вода. Благодарение усилията на един ентусиаст, който успя да заведе служител от Корпуса на Мира на САЩ на место. И, да привлече конкуренция, и помощ. Но, бяха пропилени години. Бяха пропилени милиарди лева напразно в Морето. За твърде кратко време, бяха припечелени малко по-малко. Дали достатъчно ? Към 1985, общият дебит на геотермалните води в региона на град Варна, е оценен от специалисти на около 650-700 Кк/час. Една незначителна част от тях бяха включени в системи за комунални нужди, рехабилитация и, съвсем рядко за отопление. Независимо, че отоплението е една от най-големите беди за града. Останалите термални води се леят и понастоящем, право в Морето.

 

ТЕЗИ ЖИВИТЕЛНИ ПОДЗЕМНИ ВОДИ, с доказани лечебни и вкусови качества, идват от 1500-2000 метра дълбочина, разположени на равномерен пласт на север към границата с Румъния, където сякаш свършват. Когато са топли, тяхната топлина възлиза на около 60 градуса по Целзий. Често пъти, те са с поно-симо ниска температура готови за питейна консумация. При съв-сем нормална минерализация - 0.5-1.0 грама на литър. Много учени твърдят, че подобни води винаги съпътстват нефта. По-скоро, те съпътстват т.н. горещи подземни камъни, на които дължат и своята отоплителна способност.

 

НЕФТ, в количества щото да направим международен пазарен бум, разбира се все още няма. Ако руснаците са засекретили Българският Нефт преди да се оттеглят окончателно от българ-ските геоложки работи, хвала! До днес щяхме да издухаме и опропастим всичко, каквото можем. Ако ли пък такъв няма, какво дирят чуждите компании наоколо и, какво проучват? Обикновено, тези транснационални структури рядко си губят времето, ако печалбата не е наблизо.

ТОТАЛИТАРНАТА ВЛАСТ, подир която мнозина все още въздишат а други не престават да упрекват, когато не строеше, се затваряше в резиденциите и пишеше концепции. Това не би могло да се отрече. За отправна точка служеха всевъзможни писания и докладни записки от страна на доверчиви наивници на средна въз-раст. До всевъзможните комитети и държавни контролни органи, които успешно подменяха законодателната и изпълнителна власти. Мнозина хитреци по този елементарен начин, направиха кариера и доказаха иноваторски възможности. За да погинат по-късно от куршум на мафиот.

Не всички и, недостатъчно...

 

ЗА РАЗВИТИЕ на топлофикация чрез геотермални води в град Варна и околностите, съществува неизвестно где съхраняван доклад:

ПРОГРАМА

ЗА ЕТАПНО ИЗГРАЖДАНЕ НА ГЕОТЕРМАЛНИ ЦЕНТРОВЕ

ЗА УСВОЯВАНЕ НА ГЕОТЕРМАЛНИТЕ НАХОДИЩА

ВЪВ ВАРНА И ВАРНЕНСКОТО ЧЕРНОМОРСКО КРАЙБРЕЖИЕ

1988 - 2000

 

Двехилядната година наближава. Къде е този така съществен документ, над който все пак са работили добросъвестни спе-циалисти? Това не знае никой. Варна ще посрещне двехилядната година със същото примитивно отопление, с което е посрещнала 1900-ната. Защото към краят на 1987, при наличие на 14 топли сондажа в региона на града, с обща мощност 100 мегавата, от тях се оползотворяват едва около 16 мегавата. Поради така умело култивираното безгрижие, което оправдава умствения и физикален мързел със всевечното:

Няма пари -и-и. . .

Но да. Парата пара прави, но никога не може да възстанови онова, което човекът най-безгрижно разхищава.

1997.

 

  СЛЕДВА                     НАЧАЛО