ВЪВЕДЕНИЕ

ПРЕДЛАГАНИЯТ ТРУД, в никакъв случай не може да се нарече изчерпателен. Той единствено напомня вечни и съществени проблеми. За да бъдат удачно поставени под контрол и, управ-ление. Ако това е възможно. И, ако не е изключително късно. В този смисъл, предназначението на тази книга е, да привлече вни-манието на читателя върху проблемите за Опазване на Природ-ната Околна Среда в региона на Българското Причерноморие, като част от Световния Океан.

 НАПИРА НОВА ВЪЛНА ОТ ПОСТИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ. Далеч повече стихийна. Навярно още по-перфидна. Естествено - от-кровено цинична. Подобна на онази, която внезапно престана да ни служи. Именно поради подценяване на Проблемите за Опазване на Природната Околна Среда. Пряко следствие от слаба стратегия, неморално третиране, лоша поддръжка и ремонт, недомислия и балкански популизъм.

 ЗАБАВЯНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ в тази част на прословутите Балкани, разбира се че е свързано с отвратителното състояние на Природната Околна Среда в цяла България и, нейните съседи. Нещо, което рядко бива изцяло осъзнато от технократския елит. Който се понаучи да прави лесни пари. Но, в никакъв случай не се е обучил, да управлява Природната Околна Среда. Независимо, че си въобразява.

 ПРЕНАСОЧВАНЕТО НА НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ на институциите занимаващи се с проблемите на Бреговото Черно Море, с проблемите на неговия природен еквилибриум, към проблемите на Световния Океан, където инте-ресите на страната са почти изцяло нулеви, може би носи някому лична облага и, научна слава. Но, едва ли обслужва настоящите национални интереси. За които, все още липсва окончателна концептуална и доктринална яснота.

ПРОБЛЕМЪТ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДНАТА ОКОЛНА СРЕДА като цяло, отдавна измести Проблема за Войната и Мира. Защото, органически бе интегриран с тях. За да конвергира все повече и повече, стане ли дума за тези два глобални контрапункта. Докато бъде изяснен истинския микс на проблема:

МИР-ПРИРОДА-ЧОВЕЧЕСТВО-ПРИРОДА-ВОЙНА-МИР

Все пак, става дума за съдбата на поне една от планетите от слънчевата система.

А?!?...

 ПЕРФЕКТНО ПОТУЛВАН чрез информационни завеси от всякакъв порядък, чрез казионни и какви ли не филтри, Проблемът за Опазване на Природната Околна Среда, тръгва и завършва с проблемите за Опазване на Морската Околна среда. Особено, в случаи със страни с ограничена територия, но с подходящ излаз на море.

 ОБИКНОВЕНИЯТ ГРАЖДАНИН; а за мнозина това е въпрос на чест и достойнство; принудително остава безучастен зрител на открити полемики и процеси, към които би могъл да прибави усилия, знания и оптимизъм. Безропотно изтърпявайки всякаквите последици от Влошена Екологическа Обстановка. Трайна или нетрайна, но винаги докрай пагубна. За потърпевшия. За региона. За света. Отнасяйки резултатите от безумно екологическо нато-варване със себе си, в гроба. Завещавайки ги генетично на поко-ленията.

Горкият, редови нашенски гражданин...

 ИГНОРИРАНЕТО на личности, събития, факти и документи, съдби и обществено-политически структури, на социални и природно-етнически дадености, на очевидни факти и недостигнати стандартни показатели; чрез прескрипции на елементарно подготвени, а най-често неподготвени администратори; продъл-жава да превръща Проблемите за Опазване на Природната Околна Среда в опасен, многопластов ребус. Подчинен на сти-хийна, недалновидна, антинационална политика. По същество съвсем самоубийствена и, докрай мащабна. Което, в крайна сметка винаги води до Задънената Махленска Улица на Изкуствено Причинени Бедствия и Катаклизми. Все по-често напомнящи на всички нас, че:

С Природата Шега Не Бива.

Зная, зная, зная, Високоуважаемий Читателю, ти разчиташ най-вече на Поколенията, които идват подир нас. За времена, когато именно твоите потомци ще развият печеливш бизнес, та да отделят по нещичко и, за разрешаване Проблемите на Съвре-менната Екология тук, в малката китна страна наричана България.

Но, ще дойдат ли такива времена?

Но, ще има ли изобщо поколения?

Това, никой не би могъл да предвиди...

Варна, Август 17, 1997.

 

  СЛЕДВА                     НАЧАЛО